شگفتی زمین - شبکه‌ما

<p>از این چشم انداز زیبای زمین شاید توجه زیادی را جلب نکند ولی برای ما فرق می کند که دوباره این نقطه را نگاه کنید...

شگفتی زمین

دسته بندی ها:
توضیحات:

از این چشم انداز زیبای زمین شاید توجه زیادی را جلب نکند ولی برای ما فرق می کند که دوباره این نقطه را نگاه کنید که این ما هستیم و این خانه ماست و هرکسی را که می شناسیم و نمی شناسیم در آن زندگی نی کنند و حتی هر قهرمان و حیوان و غارتگر و شاه و رعیت و گدر و مادر و مخترین و کاوشگران و سیاست مدارها و رهبرای و شخص های مقدس نیز در آن زندگی کرده اند و می کننددد چه خوب می شود که خوب زندگی کنیم