دکتر نوبخت راجع به حقوق کارمندان و وضعیت اقتصادی 93 میگوید - شبکه‌ما

<p>دکتر نوبخت معاون برنامه ریزی رئیس جمهور درباره اقتصاد ایران در سال 93 نکات زیادی را میگوید که دیدن آن خالی از لطف نیست.</p>

دکتر نوبخت راجع به حقوق کارمندان و وضعیت اقتصادی 93 میگوید

دسته بندی ها:
توضیحات:

دکتر نوبخت معاون برنامه ریزی رئیس جمهور درباره اقتصاد ایران در سال 93 نکات زیادی را میگوید که دیدن آن خالی از لطف نیست.