منهدم کردن مواضع داعشی ها نزدیکی شهر رقه توسط نیرو های آمریکایی - شبکه‌ما

<p>منهدم کردن مواضع داعشی ها توسط نیرو های هوایی آمریکایی در نزدیکی منطقه رقه </p>

منهدم کردن مواضع داعشی ها نزدیکی شهر رقه توسط نیرو های آمریکایی

دسته بندی ها:
توضیحات:

منهدم کردن مواضع داعشی ها توسط نیرو های هوایی آمریکایی در نزدیکی منطقه رقه