شبکه‌ما - دانلود فیلم - نوجوان فلسطینی بر اثر گلوله سربازان اسرائیلی جان داد

<p>سربازان اسرائیلی ، نوجوان فلسطینی که به سمت آنها سنگ پرتاب کرده بود را به ضرب گلوله کشتند.</p>

نوجوان فلسطینی بر اثر گلوله سربازان اسرائیلی جان داد

دسته بندی ها:
توضیحات:

سربازان اسرائیلی ، نوجوان فلسطینی که به سمت آنها سنگ پرتاب کرده بود را به ضرب گلوله کشتند.