پیرزن 56 ساله یک گرگ را با تبرکشت..! - شبکه‌ما

ماجرای واکنش شجاعانه مادربزرگی که بعد از حمله یگ گرگ به طرف او با تبر از خود دفاع کرد و گرگ را کشت.

پیرزن 56 ساله یک گرگ را با تبرکشت..!

دسته بندی ها:
توضیحات:

ماجرای واکنش شجاعانه مادربزرگی که بعد از حمله یگ گرگ به طرف او با تبر از خود دفاع کرد و گرگ را کشت.