دستمزد کم و خطر مرگ برای نصب کولر - شبکه‌ما

<p>همانطور که در این ویدئو تماشا میکنید در هندوستان کارگران با دستمزد کمی مشغول کارهای سخت و خطرناک مانند نصب کولر در ارتفاعات میشوند..</p>

دستمزد کم و خطر مرگ برای نصب کولر

دسته بندی ها:
توضیحات:

همانطور که در این ویدئو تماشا میکنید در هندوستان کارگران با دستمزد کمی مشغول کارهای سخت و خطرناک مانند نصب کولر در ارتفاعات میشوند..