تعبیر خواب مارمولک - شبکه‌ما

ویدیوی جالبی درباره تعبیر خواب مارمولک به اشتراک میزارم که توضیحات بسیار خوبی در اختیارتان میگذارد.

تعبیر خواب مارمولک

دسته بندی ها:
توضیحات:

ویدیوی جالبی درباره تعبیر خواب مارمولک به اشتراک میزارم که توضیحات بسیار خوبی در اختیارتان میگذارد. آنلی بیتون در رابطه با تعبیر خواب مارمولک میگوید : اگر خواب ببینید که در حال کشتن یک مارمولک هستید نشان دهنده این است که ثروت و سرمایه ای که از دست داده اید را بار دیگر به دست خواهید آورد. اما اگر مارمولک از دستتان در رفت و نتوانستید آن را بکشید نشان دهنده این است که در رابطه عشقی با شکست مواجه خواهید شد.

در کتاب "سرزمین رویا ها" در رابطه با تعبیر خواب مارمولک نوشته شده است که اگر فقط خواب یک مارمولک را ببینید نشان دهنده این است که دشمنان به شما پیروز خواهند شد. اگر خواب کشتن یک مارمولک را ببینید نشان دهنده این است که پول از دست رفته را دوباره به دست خواهید آورد. اگر خواب ببینید که یک مارمولک را در یک قفس می اندازید نشان دهنده این است که شهرت و مقام شما روزافزون خواهد شد.

ویدیوهای مرتبط :