مدرس زبان بدن ، مدرس سخنوری ،مدرس سخنرانی - شبکه‌ما

 غلبه بر ترس و اضطراب مدرس زبان بدن ، مدرس سخنوری ،مدرس سخنرانی،آموزش سخنرانی وفن بیان، فن بیان، سخنوری ، آموزش سخنرانی و فن بیان ،سخنوران...

مدرس زبان بدن ، مدرس سخنوری ،مدرس سخنرانی

توضیحات:

 غلبه بر ترس و اضطراب

مدرس زبان بدن ، مدرس سخنوری ،مدرس سخنرانی،آموزش سخنرانی وفن بیان، فن بیان، سخنوری ، آموزش سخنرانی و فن بیان ،سخنوران - فن بیان - سخنوری - اصول فنون مذاکره- غلبه بر ترس و اضطراب