گربه و تمساح - شبکه‌ما

<p><span style="color:#0000FF;">گربه ای در کنار رودخانه به تمساح بیش ازحد نزدیک شده بود ولی مورد </span><span style="color:#0000CD;">حمله</span><span style="color:#0000FF;"> قرار نگرفت، فقط ناظر غذاخوردن تمساح بود.</span></p>

گربه و تمساح

دسته بندی ها:
توضیحات:

گربه ای در کنار رودخانه به تمساح بیش ازحد نزدیک شده بود ولی مورد حمله قرار نگرفت، فقط ناظر غذاخوردن تمساح بود.