مانور هواپیما و انفجار در آسمان - شبکه‌ما

<p><span style="color:#0000CD;">مانور هوایپما</span></p> <p><span style="color:#0000FF;">به دلیل هماهنگ نبودن برخورد می کنند و منجر به انفجار میشه</span></p>

مانور هواپیما و انفجار در آسمان

دسته بندی ها:
توضیحات:

مانور هوایپما

به دلیل هماهنگ نبودن برخورد می کنند و منجر به انفجار میشه