شنوا شدن یکی از گوش های ناشنوا - شبکه‌ما

<p>کودک ناشنوا بعد از درمان آزمایشی یکی از گوشهایش، میشنود</p>

شنوا شدن یکی از گوش های ناشنوا

دسته بندی ها:
توضیحات:

کودک ناشنوا بعد از درمان آزمایشی یکی از گوشهایش، میشنود