اختراع تخته ی شناور - شبکه‌ما

<p>اختراع تخته ای که با میدان مغناطیسی به صورت شناور بدون تماس با زمین می تواند حرکت کند</p>

اختراع تخته ی شناور

دسته بندی ها:
توضیحات:

اختراع تخته ای که با میدان مغناطیسی به صورت شناور بدون تماس با زمین می تواند حرکت کند