ساخت ربات های چهارپا - شبکه‌ما

<p>روبات چهار پایی که در اثر ضربه می تواند تعادل خود را حذف کند</p>

ساخت ربات های چهارپا

دسته بندی ها:
توضیحات:

روبات چهار پایی که در اثر ضربه می تواند تعادل خود را حذف کند