تصادف در جاده با رهگذر - شبکه‌ما

<p><span style="color:#0000FF;">2 نفر کنار جاده درحال عبور بودند ناگهان به دلیل برخورد با اتومبیل یکی از آنها مصدوم شد.</span></p>

تصادف در جاده با رهگذر

دسته بندی ها:
توضیحات:

2 نفر کنار جاده درحال عبور بودند ناگهان به دلیل برخورد با اتومبیل یکی از آنها مصدوم شد.