رزمایش جنگ اصابت انتحاری - شبکه‌ما

<p>برخوردقایق بی سرنشین وانتحاری سپاه به مدل ناوآمریکایی</p>

رزمایش جنگ اصابت انتحاری

دسته بندی ها:
توضیحات:

برخوردقایق بی سرنشین وانتحاری سپاه به مدل ناوآمریکایی