کمک به سالمندان - شبکه‌ما

<p><span style="color:#0000FF;">احترام گذاشتن به سالمندان و کمک به آنان از وظایف شرعی ماست.</span></p>

کمک به سالمندان

دسته بندی ها:
توضیحات:

احترام گذاشتن به سالمندان و کمک به آنان از وظایف شرعی ماست.