نجات از تصادف در روز برفی - شبکه‌ما

<p><span style="color:#0000FF;">شخصی در روز برفی درحال تعمیر کامیون بود که ناگهان ماشینی از پشت سر با سرعت زیاد به کامیون برخورد می کنه ولی به...

نجات از تصادف در روز برفی

دسته بندی ها:
توضیحات:

شخصی در روز برفی درحال تعمیر کامیون بود که ناگهان ماشینی از پشت سر با سرعت زیاد به کامیون برخورد می کنه ولی به انسان نمیخوره.