تصادف با چندین ماشین در پارکینگ - شبکه‌ما

<p><span style="color:#0000FF;">رانندۀ ناشی وقتی قصد خروج از پارکینگ داشت، به دلیل عدم تسلط در رانندگی منجر به تصادف با چندین اتومبیل پارک شده بود.</span></p>

تصادف با چندین ماشین در پارکینگ

دسته بندی ها:
توضیحات:

رانندۀ ناشی وقتی قصد خروج از پارکینگ داشت، به دلیل عدم تسلط در رانندگی منجر به تصادف با چندین اتومبیل پارک شده بود.