وارونه شدن قطار از روی ریل - شبکه‌ما

<p><span style="color:#0000FF;">قطاری که با سرعت سر پیچ درحال حرکت بود</span>،<span style="color:#0000FF;"> به دلیل نقص فنی از ریل خارج میشه.</span></p>

وارونه شدن قطار از روی ریل

دسته بندی ها:
توضیحات:

قطاری که با سرعت سر پیچ درحال حرکت بود، به دلیل نقص فنی از ریل خارج میشه.

برچسب ها: