بازدید سرزده به اورژانس - شبکه‌ما

<p>رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی استان یزد آقای دکتر دهقان و هیت همراه جهت بازدید پایگاه های شهرستان مهریز ازاستان یزد</p>

بازدید سرزده به اورژانس

دسته بندی ها:
توضیحات:

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی استان یزد آقای دکتر دهقان و هیت همراه جهت بازدید پایگاه های شهرستان مهریز ازاستان یزد