توجه به چراغ راهنمایی - شبکه‌ما

<p>چراغ راهنمایی برای آگاهی شما از امکان عبور است، هنگامی که چراغ زرد روشن میشود توقف کرده و تا سبز شدن چراغ حرکت نکنید.</p>

توجه به چراغ راهنمایی

دسته بندی ها:
توضیحات:

چراغ راهنمایی برای آگاهی شما از امکان عبور است، هنگامی که چراغ زرد روشن میشود توقف کرده و تا سبز شدن چراغ حرکت نکنید.