خراب کردن غیر اصولی دیوار - شبکه‌ما

<p><span style="color:#0000FF;">خراب کردن غیر اصولی دیوار با پُتک منجر به ریزش ناگهانی اون شد</span></p> <p><span style="color:#0000FF;">هرچند این روشُ به منظور تسریع در ریزش دیوار بکار بردند.</span></p>

خراب کردن غیر اصولی دیوار

دسته بندی ها:
توضیحات:

خراب کردن غیر اصولی دیوار با پُتک منجر به ریزش ناگهانی اون شد

هرچند این روشُ به منظور تسریع در ریزش دیوار بکار بردند.