تجزیه زهر مار و لخته شدن خون - شبکه‌ما

<p><span style="color:#0000FF;">نتیجه آزمایشگاهی 1 قطره زهر مار در خون منجر به لخته </span><span style="color:#FF0000;">خون</span><span style="color:#0000FF;"> شد</span></p>

تجزیه زهر مار و لخته شدن خون

دسته بندی ها:
توضیحات:

نتیجه آزمایشگاهی 1 قطره زهر مار در خون منجر به لخته خون شد