گزارشگر عصبانی موقع ضبط خبر - شبکه‌ما

<p><span style="color:#0000FF;">خبرنگار عصبانی در روز انتخابات مشغول تهیه گزارش بود که در انتهای خبر به دلیل وجود پسر بچه ای که جلوی دوربین اومد کتکش زد.</span></p>

گزارشگر عصبانی موقع ضبط خبر

دسته بندی ها:
توضیحات:

خبرنگار عصبانی در روز انتخابات مشغول تهیه گزارش بود که در انتهای خبر به دلیل وجود پسر بچه ای که جلوی دوربین اومد کتکش زد.