روپایی زدنِ توپ و افتادن کارگران ساختمان - شبکه‌ما

<p><span style="color:#0000FF;">روپایی زدن توپ و شوت کردن توپ به سمت کارگران ساختمانی منجر به خرابکاری شد</span></p>

روپایی زدنِ توپ و افتادن کارگران ساختمان

دسته بندی ها:
توضیحات:

روپایی زدن توپ و شوت کردن توپ به سمت کارگران ساختمانی منجر به خرابکاری شد