گزارشگری با میکروفنِ اشتباهی - شبکه‌ما

<p><span style="color:#0000FF;">1- گزارشگری با میکروفن اشتباهی به شکل سیب زمینی</span></p> <p><span style="color:#0000FF;">2- پرتاب کردن یه نفر در رودخانه با چشمان بسته</span></p>

گزارشگری با میکروفنِ اشتباهی

دسته بندی ها:
توضیحات:

1- گزارشگری با میکروفن اشتباهی به شکل سیب زمینی

2- پرتاب کردن یه نفر در رودخانه با چشمان بسته