شوخی خرکی هنگام نماز خوندن حتما ببینین خیلی باهاله - شبکه‌ما

<p>یه نفر روی شن در حال نماز خوندنه که یکی دیگه پشت شن ها رو خالی میکنه خخخخخخ</p>

شوخی خرکی هنگام نماز خوندن حتما ببینین خیلی باهاله

دسته بندی ها:
توضیحات:

یه نفر روی شن در حال نماز خوندنه که یکی دیگه پشت شن ها رو خالی میکنه خخخخخخ