پیست اسکی - پرش از روی تشک - شبکه‌ما

<p><span style="color:#0000FF;">1- پیست اسکی و زمین خوردن یکی از بازیکن ها</span></p> <p><span style="color:#0000FF;">2- لیزخوردن روی نیمکت</span></p> <p><span style="color:#0000FF;">3- پرش از روی تُشک</span></p> <p><span style="color:#0000FF;">4- احساساتی بودن مجری برنامه...

پیست اسکی - پرش از روی تشک

دسته بندی ها:
توضیحات:

1- پیست اسکی و زمین خوردن یکی از بازیکن ها

2- لیزخوردن روی نیمکت

3- پرش از روی تُشک

4- احساساتی بودن مجری برنامه و گریه کردن او