ربات حل ماز بدون برخورد - شبکه‌ما

<p><span style="color:rgb(83,83,83);">ساخت ربات حل ماز بدون برخورد توسط دانش آموز دختر در شهرسنان جیرفت خانم یسنا پور ماهانی دانش آموز کلاس چهارم </span></p>

ربات حل ماز بدون برخورد

دسته بندی ها:
توضیحات:

ساخت ربات حل ماز بدون برخورد توسط دانش آموز دختر در شهرسنان جیرفت خانم یسنا پور ماهانی دانش آموز کلاس چهارم