دکتر حسن عباسیدر مورد تئوری بازی ها و چالش های استحاله از درون توضیح میدهد - شبکه‌ما

دکتر حسن عباسی 

دکتر حسن عباسیدر مورد تئوری بازی ها و چالش های استحاله از درون توضیح میدهد

دسته بندی ها:
توضیحات:

دکتر حسن عباسی