شبکه‌ما - دانلود فیلم - قانون گوس

<p><strong>شار الکتریکی کل در هر سطح بسته‌ای برابر است با بار کل احاطه شده توسط آن سطح</strong></p>

قانون گوس

دسته بندی ها:
توضیحات:

شار الکتریکی کل در هر سطح بسته‌ای برابر است با بار کل احاطه شده توسط آن سطح