قانون کارل فردریک گاوس - شبکه‌ما

<p><strong>قانون گاوس</strong> در فیزیک با نام <strong>قضیه شار گاوس</strong> هم شناخته شده که قانونی است در ارتباط با توزیع بار الکتریکی که پیامد آن میدان...

قانون کارل فردریک گاوس

دسته بندی ها:
توضیحات:

قانون گاوس در فیزیک با نام قضیه شار گاوس هم شناخته شده که قانونی است در ارتباط با توزیع بار الکتریکی که پیامد آن میدان الکتریکی است