بمباران پایگاه روسیه - شبکه‌ما

<p>یه سفینه فضایی نامعلوم به پایگاه هوایی روسیه حمله میکندوبمباران میکند.وهنوزبه ماهیت سفینه پی نبردند</p> <div> </div> <div> </div>

بمباران پایگاه روسیه

دسته بندی ها:
توضیحات:

یه سفینه فضایی نامعلوم به پایگاه هوایی روسیه حمله میکندوبمباران میکند.وهنوزبه ماهیت سفینه پی نبردند