دیده شدن موجود عجیب - شبکه‌ما

<p>دوستان از ۱:۱۸ تا ۱:۲۰ یک چیزی به سرعت از کنار دکل به سمت اسمان پرواز میکند.</p> <p> </p>

دیده شدن موجود عجیب

دسته بندی ها:
توضیحات:

دوستان از ۱:۱۸ تا ۱:۲۰ یک چیزی به سرعت از کنار دکل به سمت اسمان پرواز میکند.