صدای اذان بدون اذانگو - شبکه‌ما

<p>درانگلیس یک مسجدبسته وپملپ شد.امادرکمال ناباوری مسجدبدون اذان گووبدون هیچی شروع به گفتن اذان میکند.که بسیارتعجب برانگیزوجالب است.</p>

صدای اذان بدون اذانگو

دسته بندی ها:
توضیحات:

درانگلیس یک مسجدبسته وپملپ شد.امادرکمال ناباوری مسجدبدون اذان گووبدون هیچی شروع به گفتن اذان میکند.که بسیارتعجب برانگیزوجالب است.