وقتی ازیکی دلت خیلی پرهِD: - شبکه‌ما

<p>وقتی که ازطرف مقابلت خیلی دلت پره خخخخ.وتوهم خیلی عصبی.</p>

وقتی ازیکی دلت خیلی پرهِD:

دسته بندی ها:
توضیحات:

وقتی که ازطرف مقابلت خیلی دلت پره خخخخ.وتوهم خیلی عصبی.