اثبات پرداختی‌ها

این آمار صرفاً فقط 100 واریزی اخیر سایت برای نمایش اثبات پرداختی‌های سایت شبکه‌ما می‌باشد و این سایت تا به امروز بیش از یکصد میلیون تومان به کاربران خود در قالب سیستم کسب درآمد واریزی داشته است.

کاربر مبلغ پرداختیتاریخ واریز
meisamrzy7,000 تومان1397/07/03
montazeri4,000 تومان1397/07/03
amir_taran189,000 تومان1397/07/03
behzadmaxx1,000 تومان1397/07/03
_lvlajid_10,000 تومان1397/07/03
sajo20651,000 تومان1397/07/03
memar2028,000 تومان1397/07/03
golchin12,000 تومان1397/07/03
luciferalireza515,000 تومان1397/07/03
yazduniversity.com1,000 تومان1397/06/21
sajo206110,000 تومان1397/06/11
mrhatami10,000 تومان1397/06/11
cheshmak7022,000 تومان1397/06/11
montazeri16,000 تومان1397/06/11
topdownload11,000 تومان1397/06/11
farahnaaz16,000 تومان1397/06/11
yamahdi20,000 تومان1397/06/11
hamedru18,000 تومان1397/06/11
ozil2011,000 تومان1397/06/11
alexa1010,000 تومان1397/06/11
mp411,000 تومان1397/06/11
jjjavadi10,000 تومان1397/06/11
saeideh699303,000 تومان1397/06/11
Majidsheikhj2,000 تومان1397/06/11
navidru7,000 تومان1397/05/30
fifaarmo1,000 تومان1397/05/30
ahmad7311,000 تومان1397/05/30
shefagroup18,000 تومان1397/05/30
faramarz6126,000 تومان1397/05/30
hosseinlm3,000 تومان1397/05/30
masoud7310,000 تومان1397/05/30
fatemeh7819,000 تومان1397/05/30
ebrahimru12,000 تومان1397/05/30
Hobab136825,000 تومان1397/05/30
mohamad00914,000 تومان1397/05/30
ali_111,000 تومان1397/05/30
ali_11045,000 تومان1397/05/30
Asmah1,000 تومان1397/05/30
webmovie7,000 تومان1397/05/30
melikamirzaie10,000 تومان1397/05/30
irani2210,000 تومان1397/05/16
klipestan12,000 تومان1397/05/16
varzeshiha10,000 تومان1397/05/16
khodamimehrdad28,000 تومان1397/05/16
mehrdadkhodami9,000 تومان1397/05/16
khodami20,000 تومان1397/05/16
payri16,000 تومان1397/05/16
luciferalireza12,000 تومان1397/05/15
amir_taran1810,000 تومان1397/05/15
militarynews3,000 تومان1397/05/15
rigipanah1,000 تومان1397/05/15
kiani971,000 تومان1397/05/15
cowen10,000 تومان1397/05/08
khafantube14,000 تومان1397/05/08
samas0016,000 تومان1397/05/08
bugatti20181,000 تومان1397/05/08
montazeri1,000 تومان1397/05/08
alexa101,000 تومان1397/05/08
nassim941,000 تومان1397/05/08
tvkade12,000 تومان1397/05/08
yashgin6050,000 تومان1397/05/08
golchin12,000 تومان1397/05/08
mostafajon12,000 تومان1397/05/08
shahyad54350,000 تومان1397/05/08
saeideh69930100,000 تومان1397/05/04
mghanatabady11,000 تومان1397/05/03
yasfans10,000 تومان1397/05/03
asemun17,000 تومان1397/05/03
ildrmvolkan1322,000 تومان1397/05/03
nemesis34,000 تومان1397/05/03
_lvlajid_12,000 تومان1397/05/03
oghab2018,000 تومان1397/05/03
shefagroup18,000 تومان1397/05/03
farahnaaz11,000 تومان1397/05/03
mohajer2,000 تومان1397/05/03
molana1,000 تومان1397/05/03
Mohammad137657,000 تومان1397/05/03
yus5,000 تومان1397/05/03
navidru7,000 تومان1397/05/03
n95n95n951,000 تومان1397/05/03
abspr1,000 تومان1397/05/03
webfilm3,000 تومان1397/05/03
moslem137661,000 تومان1397/05/03
tamashakhoonee3,000 تومان1397/05/03
abspr1,000 تومان1397/04/11
persianclip4,000 تومان1397/04/11
navidru16,000 تومان1397/04/11
golchin11,000 تومان1397/04/11
khafantube13,000 تومان1397/04/11
ahmad7314,000 تومان1397/04/11
melikamirzaie13,000 تومان1397/04/11
amirrzar28,000 تومان1397/04/11
amir_taran1810,000 تومان1397/04/11
abolfazl350213,000 تومان1397/04/11
jjjavadi20,000 تومان1397/04/04
javad_zah14,000 تومان1397/04/04
amirali9310,000 تومان1397/04/04
Hobab136825,000 تومان1397/04/04
mahmoodtabar3,000 تومان1397/04/02
klipestan13,000 تومان1397/04/02