اثبات پرداختی‌ها

این آمار صرفاً فقط 100 واریزی اخیر سایت برای نمایش اثبات پرداختی‌های سایت شبکه‌ما می‌باشد و این سایت تا به امروز بیش از یکصد میلیون تومان به کاربران خود در قالب سیستم کسب درآمد واریزی داشته است.

کاربر مبلغ پرداختیتاریخ واریز
sargarmi_fun3,000 تومان1398/03/23
mostafajon13,000 تومان1398/03/23
Ghasem35792,000 تومان1398/03/23
yamahdi21,000 تومان1398/03/23
luciferalireza12,000 تومان1398/03/23
elnaznasiri1,000 تومان1398/03/23
cowen10,000 تومان1398/03/23
sjh10,000 تومان1398/03/23
_lvlajid_10,000 تومان1398/03/23
Mohammad137653,000 تومان1398/03/23
yashgin6010,000 تومان1398/03/23
ebi1119,000 تومان1398/03/23
Salman_m2h12,000 تومان1398/03/23
Hobab136853,000 تومان1398/03/23
asemun50,000 تومان1398/03/23
melikamirzaie11,000 تومان1398/03/23
mehdi12310,000 تومان1398/03/23
mrhatami10,000 تومان1398/03/23
navidkhatam11,000 تومان1398/03/23
yus40,000 تومان1398/03/23
Gallary15,000 تومان1398/03/23
golchin18,000 تومان1398/03/23
ghomaii9471,000 تومان1398/03/23
DLYAM15,000 تومان1398/03/23
shefagroup40,000 تومان1398/03/23
seman12335,000 تومان1398/03/13
khafantube12,000 تومان1398/03/13
meisamtalla1,000 تومان1398/03/13
elnaznasiri1,000 تومان1398/03/13
hosseinlm3,000 تومان1398/03/13
Naderkaviani2,000 تومان1398/03/13
montazeri85,000 تومان1398/03/13
hasan13811,000 تومان1398/02/23
elnaznasiri1,000 تومان1398/02/23
Nasim0925,000 تومان1398/02/23
yasfans27,000 تومان1398/02/23
ozil2011,000 تومان1398/02/23
amirali9310,000 تومان1398/02/23
masoud7340,000 تومان1398/02/23
irani2210,000 تومان1398/02/23
klipestan12,000 تومان1398/02/23
khafantube34,000 تومان1398/02/23
okha1,000 تومان1398/02/12
cowen11,000 تومان1398/02/12
parastouu40,000 تومان1398/02/12
fatemeh7845,000 تومان1398/02/12
hafezpj15,000 تومان1398/02/12
_lvlajid_10,000 تومان1398/02/12
mrhatami10,000 تومان1398/02/12
luciferalireza12,000 تومان1398/02/12
shefagroup37,000 تومان1398/02/11
montazeri80,000 تومان1398/02/11
cheshmak7030,000 تومان1398/02/11
farahnaaz29,000 تومان1398/02/11
Deylam_music1,000 تومان1398/02/11
sasymankan9,000 تومان1398/02/11
elnaznasiri1,000 تومان1398/02/11
golchin13,000 تومان1398/02/11
memar2015,000 تومان1398/02/11
mehran013214,000 تومان1398/02/11
mbes13,000 تومان1398/02/11
dubtv19,000 تومان1398/02/11
ahmad7323,000 تومان1398/02/11
MohammadYamini31,000 تومان1398/02/11
abanes200,000 تومان1398/02/11
kourosh92318,000 تومان1398/02/11
tvkade23,000 تومان1398/01/28
topdownload21,000 تومان1398/01/28
nwmk15,000 تومان1398/01/28
navidru8,000 تومان1398/01/28
amir_taran1814,000 تومان1398/01/28
sjh10,000 تومان1398/01/28
ildrmvolkan1320,000 تومان1398/01/28
abjad10,000 تومان1398/01/28
mrhatami10,000 تومان1398/01/28
shefagroup47,000 تومان1398/01/28
oghab2020,000 تومان1398/01/28
mghanatabady12,000 تومان1398/01/28
golchin16,000 تومان1398/01/28
alireza138001012,000 تومان1398/01/28
skuukzky2,000 تومان1398/01/28
radd6,000 تومان1398/01/28
shirin122,000 تومان1398/01/28
elnaznasiri6,000 تومان1398/01/28
behnam87,000 تومان1398/01/28
ahmad1713611,000 تومان1398/01/28
mehdi12310,000 تومان1398/01/28
klipestan11,000 تومان1398/01/28
khafantube34,000 تومان1398/01/28
montazeri18,000 تومان1398/01/28
tamashakhoonee5,000 تومان1398/01/06
melikamirzaie10,000 تومان1398/01/06
hafezpj15,000 تومان1398/01/06
_lvlajid_12,000 تومان1398/01/06
yamahdi10,000 تومان1398/01/06
cowen17,000 تومان1398/01/06
sanazi13,000 تومان1398/01/06
mostafajon11,000 تومان1398/01/06
rahafilm12,000 تومان1398/01/06
sasymankan15,000 تومان1398/01/06