ویدئوهای برچسب: «حالت نورسنجی»

  • توسط: hebe

    معمولادوربینهای عکاسی سه حالت مختلف نورسنجی دارند.برای انتخاب بین حالتهای مختلف نورسنجی معمولادکمه ای دردوربین برای تغییرمدنورسنجی وجودداردولی دربعضی ازدوربینها بایستی به منوی دوربین برودودربخش تنظیمات منوی دوربین مدیاحالت نورسنجی راتغییربدهدحالت اول نورسنجی نورسنجی سنجشی است  که عمومادوربینها به صورت پیشفرض روی این حالت قراردارنددراین حالت دوربین صفحه راکادربندی میکند وبخش به بخش بررسی میکنند وسپس به صورت اتوماتیک دوربین راتنظیم میکند یاازطریق ش…