ویدئوهای برچسب: «"medical"»


  • نوشیدن چای مفیدیامضر؟ بنظرشمانوشیدن چای چقدرمیتواند مفید باشد؟نوشیدن چای چقذدرمیتواند مضرباشد؟موادی  که درچای هست به عملکرد ذهنی چه کمکی میکند؟آیا برای برای گوارش مثمربه ثمرهست وتسهیل میکند؟ جواب تمام سوالات بالا رامیتوانید درویدئونوشیدن چای مفیدیامضرببینید …