ویدئوهای برچسب: «مرزی»

  • توسط: خندوانه

    یک انفجارمهیب درمنطقه کیلیس میان سوریه وترکیه رخ داد.
  • توسط: کوئن

    محرومیت زدایی سپاه در نقاط مرزی  

  • زوم و افق دید دوربین های آینده، حد و مرزی نخواهند داشت