ویدئوهای برچسب: «هقت میلیارد نفر»

  • توسط: jetalpha

    در زمان رونق کشاورزی حدود 8000 سال پیش از مسیح جمعیت جهان حدود 5 میلیون نفر تخمین زده شده است این مقدار تا سال یک میلادی به حدود 200 میلیون نفر رسید ( طبقه گفتی بعضی 300 میلیون و بعضی دیگر 500 و حتی 600 میلیون نفر که نشان دهنده اطلاعات کم ما از جمعیت آن دوره می باشد) یعنی نرخ رشد جمعیت زیر 0.05% بوده است. اما ظهور پدیده انقلاب صنعتی به تنهایی رشد جمعیت را بصورت ناگهانی افزایش داد. از ابتدای ظهور انسان تا سال 1800 میلادی طول کشید تا جمعیت جهان به …