ویدئوهای برچسب: «شارپ»


 • ساخت بازی در سی شارپ
 • توسط: کوئن

  آموزش برنامه نویسی تحت شبکه با سی شارپ در قالب پروژه -   

 • آموزش برنامه نویسی - در این مجموعه آموزش به آموزش پروژه محور برنامه نویسی سی شارپ می پردازیم. این بار در این آموزش به پروژه مدیریت مشاوراملاک می پردازیم.برای دانلود قسمت هایی از پروژه که هنوز در آپارات پخش نشده است به سایت دانشجویان کامپیوتر (pcstudent.ir) مراجعه نمایید.…

 • آموزش برنامه نویسی - در این مجموعه آموزش به آموزش پروژه محور برنامه نویسی سی شارپ می پردازیم. این بار در این آموزش به پروژه مدیریت مشاوراملاک می پردازیم.برای دانلود قسمت هایی از پروژه که هنوز در آپارات پخش نشده است به سایت دانشجویان کامپیوتر (pcstudent.ir) مراجعه نمایید.…

 • آموزش برنامه نویسی - در این مجموعه آموزش به آموزش پروژه محور برنامه نویسی سی شارپ می پردازیم. این بار در این آموزش به پروژه مدیریت مشاوراملاک می پردازیم.برای دانلود قسمت هایی از پروژه که هنوز در آپارات پخش نشده است به سایت دانشجویان کامپیوتر (pcstudent.ir) مراجعه نمایید.…

 • آموزش برنامه نویسی - در این مجموعه آموزش به آموزش پروژه محور برنامه نویسی سی شارپ می پردازیم. این بار در این آموزش به پروژه مدیریت مشاوراملاک می پردازیم.برای دانلود قسمت هایی از پروژه که هنوز در آپارات پخش نشده است به سایت دانشجویان کامپیوتر (pcstudent.ir) مراجعه نمایید.…

 • آموزش برنامه نویسی - در این مجموعه آموزش به آموزش پروژه محور برنامه نویسی سی شارپ می پردازیم. این بار در این آموزش به پروژه مدیریت مشاوراملاک می پردازیم.برای دانلود قسمت هایی از پروژه که هنوز در آپارات پخش نشده است به سایت دانشجویان کامپیوتر (pcstudent.ir) مراجعه نمایید.…

 • آموزش برنامه نویسی - در این مجموعه آموزش به آموزش پروژه محور برنامه نویسی سی شارپ می پردازیم. این بار در این آموزش به پروژه مدیریت مشاوراملاک می پردازیم.برای دانلود قسمت هایی از پروژه که هنوز در آپارات پخش نشده است به سایت دانشجویان کامپیوتر (pcstudent.ir) مراجعه نمایید.…

 • آموزش برنامه نویسی - در این مجموعه آموزش به آموزش پروژه محور برنامه نویسی سی شارپ می پردازیم. این بار در این آموزش به پروژه مدیریت مشاوراملاک می پردازیم.برای دانلود قسمت هایی از پروژه که هنوز در آپارات پخش نشده است به سایت دانشجویان کامپیوتر (pcstudent.ir) مراجعه نمایید.…

 • آموزش برنامه نویسی - در این مجموعه آموزش به آموزش پروژه محور برنامه نویسی سی شارپ می پردازیم. این بار در این آموزش به پروژه مدیریت مشاوراملاک می پردازیم.برای دانلود قسمت هایی از پروژه که هنوز در آپارات پخش نشده است به سایت دانشجویان کامپیوتر (pcstudent.ir) مراجعه نمایید.…

 • آموزش برنامه نویسی - در این مجموعه آموزش به آموزش پروژه محور برنامه نویسی سی شارپ می پردازیم. این بار در این آموزش به پروژه مدیریت مشاوراملاک می پردازیم.برای دانلود قسمت هایی از پروژه که هنوز در آپارات پخش نشده است به سایت دانشجویان کامپیوتر (pcstudent.ir) مراجعه نمایید.…

 • آموزش برنامه نویسی - در این مجموعه آموزش به آموزش پروژه محور برنامه نویسی سی شارپ می پردازیم. این بار در این آموزش به پروژه مدیریت مشاوراملاک می پردازیم.برای دانلود قسمت هایی از پروژه که هنوز در آپارات پخش نشده است به سایت دانشجویان کامپیوتر (pcstudent.ir) مراجعه نمایید.…