ویدئوهای برچسب: «ویندسرفینگ»


 • مجموعه تخصصی POUYANIZ فعال در زمینه آموزش و تجهیز ورزش های آبی با هدف ترویج و توسعه رشته های جذاب از قبیل پدل بردینگ، ویندسرفینگ، کایت بردینگ، اسکی روی آب، قایقرانی و ... فعالیت خود را از اوایل دهه هفتاد شمسی در ایران آغاز نمود. در این راستا این مجموعه اقدام به طراحی محصولی برگرفته از تجارب ورزشی تعدادی از پیشکسوتان و قهرمانان رشته های آبی، با در نظر گرفتن اقلیم و رفتار آب در شرایط عادی و هنگام طوفان به لحاظ ارتفاع موج، کشش آب در اثر زاویه و شدت …
 • توسط: ورزشی ها

  ورزش ویندسرفینگ : Caribbean Windsurfing in Lac Bay Bonaire  ورزش ویندسرفینگ : Caribbean Windsurfing in Lac Bay Bonaire   
 • توسط: ورزشی ها

  ورزش ویندسرفینگ : Basic windsurfing  ورزش ویندسرفینگ : Basic windsurfing   
 • توسط: ورزشی ها

  ورزش ویندسرفینگ : Running & Steering on a Run - - RYA Training - Learn to Windsurf ... ورزش ویندسرفینگ : Running & Steering on a Run - - RYA Training - Learn to Windsurf ...  
 • توسط: ورزشی ها

  ورزش ویندسرفینگ : Windsurfing: an instant expert's guide to the Olympic sport  ورزش ویندسرفینگ : Windsurfing: an instant expert's guide to the Olympic sport   
 • توسط: ورزشی ها

  ورزش ویندسرفینگ : How To Repair a Windsurf Board  ورزش ویندسرفینگ : How To Repair a Windsurf Board   
 • توسط: ورزشی ها

  ورزش ویندسرفینگ : Transatlantic Windsurf Race  ورزش ویندسرفینگ : Transatlantic Windsurf Race   
 • توسط: ورزشی ها

  ورزش ویندسرفینگ : The Waterstart- Windsurfing  ورزش ویندسرفینگ : The Waterstart- Windsurfing   
 • توسط: ورزشی ها

  ورزش ویندسرفینگ : How to rig your windsurf sail  ورزش ویندسرفینگ : How to rig your windsurf sail   
 • توسط: ورزشی ها

  ورزش ویندسرفینگ : 360° Panoramic Windsurfing - Jason Polakow Chronicles  ورزش ویندسرفینگ : 360° Panoramic Windsurfing - Jason Polakow Chronicles   
 • توسط: ورزشی ها

  ورزش ویندسرفینگ : Techno Up Wind - Windsurfing Tips with Double Olympic Gold ... ورزش ویندسرفینگ : Techno Up Wind - Windsurfing Tips with Double Olympic Gold ...  
 • توسط: ورزشی ها

  ورزش ویندسرفینگ : GoPro Windsurfing Extreme '3rd Person View' style by ...  ورزش ویندسرفینگ : GoPro Windsurfing Extreme '3rd Person View' style by ...   
 • توسط: ورزشی ها

  ورزش ویندسرفینگ : The Best of Windsurfing 2017 #1【HD】  ورزش ویندسرفینگ : The Best of Windsurfing 2017 #1【HD】   
 • توسط: ورزشی ها

  ورزش ویندسرفینگ : How to do a tack? The Black Team Academy - Beginner Windsurfing ... ورزش ویندسرفینگ : How to do a tack? The Black Team Academy - Beginner Windsurfing ...  
 • توسط: ورزشی ها

  ورزش ویندسرفینگ : WINDSURFING IN CORNWALL  ورزش ویندسرفینگ : WINDSURFING IN CORNWALL   
 • توسط: ورزشی ها

  ورزش ویندسرفینگ : Windsurfing in Istanbul - Red Bull Prince of Islands - Turkey  ورزش ویندسرفینگ : Windsurfing in Istanbul - Red Bull Prince of Islands - Turkey