ویدئوهای برچسب: «ادبی»

 • توسط: آنیتای

  درفش کاویانی... سروده استاد مرتضی کیوان هاشمی شعرخوانی: انجمن ادبی پندار
 • توسط: آنیتای

  درفش کاویانی... سروده استاد مرتضی کیوان هاشمی شعر خوانی: انجمن ادبی رابعه
 • توسط: آنیتای

  دو چشم سبز... سروده استاد مرتضی کیوان هاشمی شعر خوانی: انجمن ادبی پندار
 • توسط: آنیتای

  بنیاد جفا... سروده استاد مرتضی کیوان هاشمی شعرخوانی انجمن ادبی شمیرانی ها
 • توسط: آنیتای

  با آتش عشق او... سروده استاد مرتضی کیوان هاشمی شعرخوانی: انجمن ادبی پندار
 • توسط: آنیتای

  آزا... سروده استاد مرتضی کیوان هاشمی شعرخوانی: انجمن ادبی پندار
 • توسط: آنیتای

  ای شیخ... سروده: استاد مرتضی کیوان هاشمی شعر خوانی: انجمن ادبی رابعه
 • توسط: کوئن

  رضا صادقی و علی لهراسبی در حال پیگیری ماجرای سرقت ادبی  
 • توسط: آنیتای

  کسی نگفت... سروده استاد مرتضی کیوان هاشمی با صدای: استاد صدری ویولن: استاد شکرایی اجرا: انجمن ادبی دانش و هنر تهران
 • توسط: آنیتای

  اسید... سروده: استاد مرتضی کیوان هاشمی شعرخوانی انجمن ادبی رابعه
 • توسط: آنیتای

  خوشم نمی آید... سروده استاد مرتضی کیوان هاشمی شعرخوانی:انجم ادبی صایب
 • توسط: آنیتای

  داعش... سروده استاد مرتضی کیوان هاشمی شعرخوانی: انجمن ادبی رابعه
 • توسط: آنیتای

  خیام... سروده استاد مرتضی کیوان هاشمی شعر خوانی: انجمن ادبی پندار
 • توسط: آنیتای

  بغض سروده استاد مرتضی کیوان هاشمی خواننده: استاد محمد صدری اجرا: انجمن ادبی صایب
 • توسط: آنیتای

  آقا خدا... سروده: استاد مرتضی کیوان هاشمی شعرخوانی: انجمن ادبی پندار
 • توسط: آنیتای

  آقا خدا... سروده استاد مرتضی کیوان هاشمی شعرخوانی: انجمن ادبی هالو