ویدئوهای برچسب: «whom»

  • توسط: arta7

    در درس دهم از آموزش های زبان انگلیسی نصرت  مطالب زیر را یاد می گیرید: ابتدای این درس نیز مطابق با همه درس های قبلی با یک مکالمه شروع می شود: JOHN I'D LIKE TO HAVE SOMETHING TO EAT WITH YOU,OK? YES BUT I WHAT TIME?AT 2 O'CLOCK. NO LATER MUCH LATER. OH I UNDERSTAND,AT 8 O'CLOCK OR AT 9 O'CLOCK? YES AT 8 O'CLOCK. OK,AT 8 O'CLOCK,GOOD BYE MARRY. و با کلمات زیر نیز آشنا می شوید. میل دارم کاری بک…