ویدئوهای برچسب: «allright»

  • توسط: arta7

    در درس دوازدهم از آموزش های زبان انگلیسی نصرت  مطالب زیر را یاد می گیرید: درس با یک مکالمه شروع می شود: HELLO,MARRY THIS IS PETER HOW ARE YOU? HELLO PETER I'M FINE THANKS AND YOU? I'M FINE TOO.MARRY WOULD YOU LIKE TO HAVE DINNER WITH ME TONIGHT? NOT TONIGHT PETER,BUT TOMORROW NIGHT I'D LIKE TOO?   OK,WHAT TIME?AT 8 O'CLOCK? 8 O'CLOCK IS TOO LATE THEN AT 7 O'CLOCK ALLRIGHT,TOMOROOW NIGHT AT …
  • توسط: arta7

    در درس دهم از آموزش های زبان انگلیسی نصرت  مطالب زیر را یاد می گیرید: ابتدای این درس نیز مطابق با همه درس های قبلی با یک مکالمه شروع می شود: JOHN I'D LIKE TO HAVE SOMETHING TO EAT WITH YOU,OK? YES BUT I WHAT TIME?AT 2 O'CLOCK. NO LATER MUCH LATER. OH I UNDERSTAND,AT 8 O'CLOCK OR AT 9 O'CLOCK? YES AT 8 O'CLOCK. OK,AT 8 O'CLOCK,GOOD BYE MARRY. و با کلمات زیر نیز آشنا می شوید. میل دارم کاری بک…