ویدئوهای برچسب: «o'clock»

  • توسط: arta7

    در درس یازدهم از آموزش های زبان انگلیسی نصرت  مطالب زیر را یاد می گیرید: ابتدا با مکالمه زیر مواجه می شوید: KATY,THAT ONE TEN WOULD YOU LIKE TO HAVE SOMETHING TO EAT WITH ME? AT ONE O'CLOCK? NO,NOT AT ON O'CLOCK,THAT 2 O'CLOCK? NO,NO AT 2 O'CLOCK. BUT AT 3 O'CLOCK? OH,NO NOT AT 3 O'CLOCK.THAT 4 O'CLOCK? NO,THANK YOU. THAT 5 O'CLOCK? NO LATER PLEASE. OH,THAT 8 O'CLOC…
  • توسط: arta7

    در درس دهم از آموزش های زبان انگلیسی نصرت  مطالب زیر را یاد می گیرید: ابتدای این درس نیز مطابق با همه درس های قبلی با یک مکالمه شروع می شود: JOHN I'D LIKE TO HAVE SOMETHING TO EAT WITH YOU,OK? YES BUT I WHAT TIME?AT 2 O'CLOCK. NO LATER MUCH LATER. OH I UNDERSTAND,AT 8 O'CLOCK OR AT 9 O'CLOCK? YES AT 8 O'CLOCK. OK,AT 8 O'CLOCK,GOOD BYE MARRY. و با کلمات زیر نیز آشنا می شوید. میل دارم کاری بک…