ویدئوهای برچسب: «tonight»

  • توسط: arta7

    در درس سیزدهم از آموزش های زبان انگلیسی نصرت  مطالب زیر را یاد می گیرید: این درس نیز با یک مکالمه شروع می گردد: HELLO MARRY IT'S JACK. HELLO JACK HOW ARE YOU FINE THANKS.WHAT ARE YOU GOING TO DO MARRY?  TONIGHT,OH I DON'T KNOW. WOULD YOU LIKE TO HAVE DINNER WITH ME AT 6 O'CLOCK. NO THANKS YOU.I'M GOING TO HAVE DINNER WITH LANSY TONIGHT.BUT WOULD YOU LIKE TO HAVE SOMETHING TO DRINK AT HOTEL LATER? YES I WOUL…
  • توسط: arta7

    در درس دوازدهم از آموزش های زبان انگلیسی نصرت  مطالب زیر را یاد می گیرید: درس با یک مکالمه شروع می شود: HELLO,MARRY THIS IS PETER HOW ARE YOU? HELLO PETER I'M FINE THANKS AND YOU? I'M FINE TOO.MARRY WOULD YOU LIKE TO HAVE DINNER WITH ME TONIGHT? NOT TONIGHT PETER,BUT TOMORROW NIGHT I'D LIKE TOO?   OK,WHAT TIME?AT 8 O'CLOCK? 8 O'CLOCK IS TOO LATE THEN AT 7 O'CLOCK ALLRIGHT,TOMOROOW NIGHT AT …