ویدئوهای برچسب: «داستان کوتاه»

 • توسط: رسابوک

   کتاب: #سوپ_جوجه_برای_روح". "دوست تو کسی است که گذشته ات را درک می کند، به آینده ات ایمان دارد و تورا همینطور که هستی می پذیرد".
 • توسط: رسابوک

   کتاب: #سوپ_جوجه_برای_روح". "ممکن است با شکست‌های بسیاری مواجه شویم ولی خودمان نباید شکست بخوریم".
 • توسط: رسابوک

   کتاب: #سوپ_جوجه_برای_روح". "مادر، مایه زندگی است".
 • توسط: رسابوک

  کتاب: #سوپ_جوجه_برای_روح". "ما باید یاد بگیریم بهترین دوست خودمان باشیم، چون خیلی ساده گاهی ممکن است در این دام بیفتیم که بدترین دشمن خودمان باشیم".
 • توسط: رسابوک

   کتاب: #سوپ_جوجه_برای_روح". " لذت های کوچکی که هر روز بدون رنج و زحمت زیاد بدست می آیند، شادی بیشتری به همراه دارند تا لذتهای فوق العاده ای که خیلی به ندرت رخ می دهند".