ویدئوهای برچسب: «بقره،»

 • توسط: کوئن

  آیه 9، سوره بقره، تفسیر نور، حجت الاسلام قرائتی  
 • توسط: کوئن

  آیه 2، سوره بقره، تفسیر نور، حجت الاسلام قرائتی  
 • توسط: کوئن

  آیه 5، سوره بقره، تفسیر نور، حجت الاسلام قرائتی  
 • توسط: کوئن

  آیه 3، سوره بقره، تفسیر نور، حجت الاسلام قرائتی  
 • توسط: کوئن

  آیه 10، سوره بقره، تفسیر نور، حجت الاسلام قرائتی  
 • توسط: کوئن

  قرائتی / تفسیر آیه 22 سوره بقره، اشاره به نعمتهای خداوند  
 • توسط: کوئن

  قرائتی / تفسیر آیه 14 سوره بقره، ایمان دروغین منافقان  
 • توسط: کوئن

  قرائتی / تفسیر آیه 13 سوره بقره، بی اثری ارشاد بر منافقان  
 • توسط: کوئن

  آیه 11، سوره بقره، تفسیر نور، حجت الاسلام قرائتی  
 • توسط: کوئن

  قرائتی / تفسیر آیه 30 سوره بقره، انسان، خلیفه خدا در زمین  
 • توسط: کوئن

  قرائتی / تفسیر آیه 27 سوره بقره، وفای به پیمانها  
 • توسط: کوئن

  قرائتی / تفسیر آیه 25 سوره بقره، نعمت های بهشتی  
 • توسط: کوئن

  قرائتی / تفسیر آیه 25 سوره بقره، نعمت های بهشتی  
 • توسط: کوئن

  قرائتی / تفسیر آیه 23 و 24 سوره بقره، تحدی  
 • توسط: کوئن

  قرائتی / تفسیر آیه 36 سوره بقره، لغزش آدم و حوا  
 • توسط: کوئن

  قرائتی / تفسیر آیه 32 سوره بقره، عذرخواهی فرشتگان از خدا